Evaluatie over het meedoen aan het LISS panel - de vragenlijsten (maart 2022)

In augustus 2021 hebben wij u gevraagd wat u vindt van het meedoen aan het LISS panel. Van de 6.397 uitgenodigde panelleden hebben 4.967 panelleden (77,6%) deze vragenlijst ingevuld.  De vragenlijst was in drie categorieën onderverdeeld:

  1. wat vindt u van het contact met de afdeling Panelbeheer, inclusief helpdesk en de website voor LISS panelleden
  2. wat vindt u van de vragenlijsten die wij aan u voorleggen
  3. op welke apparatuur vult u de vragenlijsten in en wat vindt u van de layout van de vragenlijsten

Dit stukje gaat over wat u vindt van de vragenlijsten. Hoe leuk, interessant of vervelend vindt u het om vragenlijsten met een bepaald onderwerp in te vullen? Welke vragenlijst van de afgelopen twaalf maanden (augustus 2020 - augustus 2021) is u het meest bijgebleven, over welk onderwerp zou u graag een keer een vragenlijst invullen en maakt u aan het eind van de vragenlijst ook wel eens een opmerking over de inhoud van de vragenlijst?

Meest of minst gewaardeerde onderwerpen voor de vragenlijsten
In de tabel kunt u zien dat vragenlijsten met als onderwerp ‘religie en geloof’, ‘politieke voorkeur/verkiezingen’ en ‘financiën/ pensioenen/inkomsten/ bezittingen en leningen’ (net zoals bij de vorige twee metingen van 2017 en 2019) het minst worden gewaardeerd en door ongeveer een derde van de panelleden zelfs als vervelend worden ervaren.

Welke vragenlijst is u het meest bijgebleven?
Op deze vraag heeft 29,9% van de panelleden antwoord gegeven. De vragenlijsten die de panelleden in positieve óf negatieve zin het meest zijn bijgebleven in de afgelopen twaalf maanden (augustus 2020 - augustus 2021) zijn vragenlijsten over corona, financiële zaken, politiek, het huishouden (in het bijzonder de vragen over meest en minst leuke gebeurtenis van de afgelopen maand), vrijetijdsbesteding, werk, pensioen, inflatie, normen en waarden, vragenlijsten over kansberekening en keuzes maken, waarmee extra geld kon worden verdiend.

Verder werd veel genoemd dat vragenlijsten waarvoor je veel informatie moet opzoeken erg vervelend en tijdrovend zijn. En net als andere jaren valt op dat de meningen over de experimenten die in het panel worden afgenomen verschillen: het ene panellid vindt ze heel vervelend door lange uitlegteksten, terwijl het andere panellid aangeeft het leuk te vinden om eens een ander soort vragenlijst in te vullen.

Over welk onderwerp zou u graag eens een vragenlijst willen invullen?
Op deze vraag heeft 34,4% van de panelleden antwoord gegeven. De onderwerpen die werden genoemd zijn heel divers. De onderwerpen die het vaakst werden benoemd waren corona, gezondheidzorg, politiek/beleidsopvattingen, klimaat/milieu, normen en waarden, woningnood, vakanties, veiligheid/criminaliteit, dieren, wetenschap, kunst en cultuur, onderwijs, (top)sport, economie, verkeer en vervoer, vrijetijdsbesteding, vluchtelingen, technologie en modernisering, seksualiteit, toekomst voor jongeren en ouderen, ethische en maatschappelijke vraagstukken. Een deel van de panelleden geeft aan het aanbod al divers genoeg te vinden en/of kan niets bedenken.

Uitspraken over het invullen van de vragenlijsten
Aan de panelleden werd ook een aantal uitspraken voorgelegd over hun ervaringen bij het invullen van de vragenlijsten. Op een 5-puntsschaal en met de optie 'niet van toepassing' konden de panelleden aangeven of ze het eens waren met de uitspraken.

De tabel laat zien dat het grootste deel van de panelleden de vragen niet ingewikkeld vindt (65,3%), vaak niet lang hoeft na te denken over de antwoorden (57,3%) en de vragen goed geformuleerd vindt (76,3%). De uitspraak dat de onderwerpen van de vragenlijsten verrassend zijn, wordt neutraal beoordeeld, al is het aandeel van de panelleden dat de onderwerpen meestal verrassend vindt (37,0%) groter dan het aandeel panelleden dat dit niet zo vindt (16,2%). De tabel laat ook zien dat meer dan de helft (58,2%) van de panelleden een hekel eraan heeft om voor het beantwoorden van de vragen informatie op te zoeken. Dit is voornamelijk bij financiële vragenlijsten waarbij informatie over inkomen, hypotheek, rekeningen enz. wordt gevraagd.

Van de panelleden die aangeven geen hekel te hebben aan het opzoeken van informatie, geeft 74,7% een cijfer 6 of hoger op de vraag hoe leuk men de vragenlijst vindt over ‘financiën, pensioenen, inkomsten, bezittingen en leningen’. Van de panelleden die een hekel hebben aan informatie opzoeken, geeft 64,4% op diezelfde vraag een cijfer 5 of lager. 

Lengte van de vragenlijsten
Van de 4.928 panelleden die de vragenlijst hebben ingevuld, vindt 83,0% dat de lengte van de vragenlijsten afwisselend lang en kort is. 13,0% vindt dat (meer dan de) helft van de vragenlijsten te lang is. Zo’n 3,9% van de panelleden vindt dat (meer dan de) helft van de vragenlijsten te kort is.

Op de vraag ‘Vindt u de vragenlijsten te lang of te kort?’, antwoordt 3,2% dat de vragenlijsten meestal te lang waren, 37,8% soms te lang, 54,7% niet te lang en niet te kort, 3,5% soms te kort en 0,8% meestal te kort.

In de grafiek hieronder is te zien dat het ruim een kwart van de panelleden niet uit maakt hoe lang een vragenlijst maximaal mag duren, terwijl bijna de helft van de panelleden vindt dat een vragenlijst maximaal 10 of 15 minuten mag duren.

Interessant om te zien is dat hoe lang panelleden vinden dat een vragenlijst mag duren, afhangt van het onderwerp van de vragenlijsten. Relatief meer mensen vinden dat een vragenlijst maximaal 5 of 10 minuten mag duren, wanneer zij vragenlijsten over financiën, pensioenen, inkomsten, bezittingen en leningen een cijfer van 5 of lager geven. Ter vergelijking: bij vragenlijsten over gezondheid, voeding en welzijn geven panelleden vaker een hoog cijfer, waarbij het niet uitmaakt hoe lang een vragenlijst mag duren.

Layout 
Het lettertype dat gebruikt wordt in de vragenlijsten is voor 87,8% van de panelleden goed te lezen, en 2,8% vindt dit niet het geval. Met de uitspraak dat men liever meer schermen met vragen dan meer vragen op één scherm ziet is 25,5% het eens en 24,2% het niet mee eens. 47,7% van de panelleden staat hierin neutraal. 

Rapportcijfer voor de vragenlijsten
Het gemiddeld rapportcijfer voor de vragenlijsten van het LISS panel is een 7,8. Slechts 0,7% van de panelleden gaf de vragenlijsten een onvoldoende (5 of lager) en maar liefst 67,8% van de panelleden gaf een 8 of hoger.