Evaluatievragenlijst over uw deelname aan het LISS panel - contact met Panelbeheer (maart 2024)

Van de 5.539 panelleden die de vragenlijst hebben ingevuld, geeft 7,2% van de panelleden aan in het laatste halfjaar één of enkele keren contact te hebben opgenomen met de helpdesk. Van de panelleden geven 6 (0,1%) personen aan het laatste halfjaar vrij vaak contact te hebben gehad. In totaal hebben 406 panelleden een of meerdere redenen gegeven voor het contact opnemen met de helpdesk:

 • omdat ik tijdens het invullen van een vragenlijst niet verder kon
 • om een vraag te stellen over een vergoeding
 • om door te geven wanneer ik geen vragenlijsten kon invullen wegens vakantie, ziekte en dergelijke
 • om een verhuizing door te geven of een gewijzigd e-mailadres
 • omdat er technische problemen waren met mijn computer of internetverbinding
 • omdat ik een vraag uit een vragenlijst niet begreep
 • om door te geven dat iemand in mijn huishouden niet meer meedoet
 • om door te geven dat een lid van het huishouden uit huis is gegaan
 • omdat ik mijn inloggegevens kwijt was

Ook werden genoemd:

 • om een vraag te stellen over specifieke onderzoeken (m.n. bloedonderzoek en interviews)
 • vanwege een algemene vraag/klacht over de inhoud van een vragenlijst
 • om een vraag te stellen over deelname (aanmelden, huishoudlid toevoegen/verwijderen)
 • om een technische vraag te stellen (inloggen, problemen bij het invullen van een vragenlijst)
 • een vraag over het huishouden (adreswijzigingen, samenstelling van specifieke huishoudens zoals in een studentenwoning)

Op een 5-puntsschaal (1 = helemaal mee oneens tot 5 = helemaal mee eens) en met de optie 'niet van toepassing' werd aan deze 406 panelleden gevraagd te antwoorden op een aantal uitspraken over de afdeling Panelbeheer. 90,4% aan dat ze vriendelijk te woord zijn gestaan; 83,3% geeft aan dat problemen snel werden opgelost; 85,2% geeft aan dat de oplossingen van problemen of antwoorden op vragen goed waren; 36,0% geeft aan dat de helpdesk telefonisch goed bereikbaar was (voor 55,7% van de panelleden was deze laatste uitspraak niet van toepassing omdat ze geen telefonisch contact hadden).

Rapportcijfer voor de afdeling Panelbeheer
Panelleden geven gemiddeld een 8,5 als rapportcijfer voor de helpdesk/Panelbeheer. 88,6% gaf daarbij de helpdesk/Panelbeheer een cijfer 8 of hoger. In de vorige meting in 2021 was het gemiddelde rapportcijfer een 8,6.

Website voor LISS panelleden (www.lisspanel.nl)
Aan de panelleden (in totaal 5.534) is gevraagd wat ze van de LISS panel website vonden. 43,0% van de panelleden geeft aan de website nooit te hebben bezocht en 30,9% geeft aan alles te kunnen vinden wat ze zoeken op de website. 25,7% antwoordde niet van het bestaan van de website te weten (daarvan is 16,7% pas sinds oktober 2023 lid van het LISS panel).
Panelleden krijgen aan het begin van elke maand een uitnodigingse-mail zodra er nieuwe vragenlijsten klaarstaan. In deze uitnodigingse-mails wordt melding gemaakt van nieuwe onderzoeksresultaten op de LISS panel website. Er wordt naar gestreefd om drie nieuwe items per maand te plaatsen.

Een klein aantal geeft aan informatie op de website te missen. Op de vraag welke informatie, antwoordden deze panelleden over het algemeen meer betrokken te willen zijn. Zo missen ze (diepgaande) onderzoeksresultaten van vragenlijsten waar zij aan hebben meegedaan. Daarnaast missen ze uitgebreide informatie over het LISS panel (de projecten waaraan het LISS panel meewerkt en het gebruik van de gegevens van panelleden). Een enkeling vond dat de website toe was aan vernieuwing.

Op de vraag hoe belangrijk panelleden het vinden om iets terug te horen over de onderzoeken waaraan zij hebben meegedaan, antwoordde 40,8% dit 'wel belangrijk' te vinden, 50,8% het ‘niet onbelangrijk, maar ook niet belangrijk’ te vinden en 8,4% het 'niet belangrijk' te vinden.

Panelleden krijgen elke maand een uitnodigingse-mail zodra er nieuwe vragenlijsten klaarstaan om in te vullen. In deze uitnodigingse-mails wordt melding gemaakt van nieuwe onderzoeksresultaten op de LISS panel website. Er wordt naar gestreefd om drie nieuwe items per maand te plaatsen.