Preventie- of promotiefocus: het is maar hoe je het bekijkt (2011)

Een onderzoek naar menselijke behoeften en motivaties
De mens is geneigd om genot na te streven en pijn te vermijden. Dit staat ook wel bekend als het 'hedonistisch principe’. Gedragswetenschappers onderzoeken of het mogelijk is om verschillende soorten 'genot’ en 'pijn’ te onderscheiden. In het LISS panel zijn hier onlangs een aantal vragen over gesteld. 

Volgens dit onderzoek hebben sommige mensen een“preventiefocus”, dat betekent dat zij vooral gericht zijn op veiligheid en geborgenheid en een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Andere mensen hebben wat meer een “promotiefocus”: zij zijn gericht op zelfontwikkeling en hebben veel wensen en idealen. Het is ook heel goed mogelijk dat mensen door beide doelen gedreven worden. Met andere woorden: iemand met een sterke preventiefocus heeft niet automatisch een zwakke promotiefocus (of andersom). 

Meer medeleven?
Het onderzoeksteam van de afdeling Sociale Psychologie van de Universiteit van Ulm (Duitsland) onderzocht in het LISS panel of de focus die mensen hebben samenhangt met hoe sterk ze meeleven met anderen. De LISS panelleden konden reageren op uitspraken als 'Ik raak van streek als ik mensen zie huilen’. Daarnaast werd gemeten in welke mate ze een preventie- of promotiefocus hadden. De resultaten lieten zien dat mensen met een sterke preventiefocus meer medeleven hebben met mensen die lijden.

Focus op het negatieve heeft een positieve bijwerking
Het is opmerkelijk dat mensen met een focus op veiligheid en preventie meer medeleven tonen, omdat zij meestal nogal gericht zijn op negatieve gebeurtenissen. Bovendien worden aan hen soms negatieve persoonlijkheidskenmerken toegeschreven, zoals neurose, wraakzuchtigheid en agressie. Dit onderzoek laat zien dat gerichtheid op negatieve gebeurtenissen ook een positieve werking kan hebben.