Om de krapte op de arbeidsmarkt de bestrijden moet de samenleving zich meer richten op moeders die deeltijdwerken met oudere kinderen thuis. Nu wordt vooral geprobeerd om moeders over te halen die parttime werken en die jonge kinderen hebben. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vindt dat vreemd, want de helft van de vrouwen die deeltijd werken hebben geen jonge kinderen meer.


Het pensioenstelsel in Nederland is in beweging. Overheid, werkgevers en werknemers zijn het eens geworden over de grote lijnen van een nieuw pensioenakkoord, maar over de uitwerking daarvan is nog veel discussie. Een van de elementen van de vernieuwingen is dat mensen meer keuzevrijheid krijgen. Dit is eigenlijk al eerder ingezet: mensen hebben vaak de mogelijkheid de eerste jaren een hoger pensioen te krijgen en in latere jaren een lager pensioen (een zogenaamd hoog-laag pensioen).


Het vertrouwen in de politiek blijft laag. Ongeveer de helft van de Nederlanders geeft de politiek een onvoldoende. Men is kritisch en zet vraagtekens bij de wil én het vermogen van de politiek om de grote problemen die er nu zijn aan te pakken. Aan de andere kant blijft de tevredenheid van Nederlanders over het functioneren van de democratie hoog. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het is volgens het SCP belangrijk dat kritische burgers niet afhaken.


In opdracht van het Capaciteitsorgaan is onderzocht hoe consumenten de mondzorg door tandartsen, mondhygiënisten en preventie-assistenten ervaren.  In november 2021 kregen 5.573 LISS panelleden hierover een vragenlijst. 4.433 respondenten (79.5%) vulden deze helemaal in.


Mensen die zich niet hebben laten vaccineren tegen corona, hadden voor het begin van de vaccinatiecampagne veel minder vertrouwen in overheidsinstanties dan mensen die zich wel lieten vaccineren. Maar ongevaccineerden en ongevaccineerden die nog twijfelen hebben zeker niet allemaal dezelfde gedachten en meningen over corona en vaccinaties.


Een totaal van 16% van de Nederlandse bevolking werd in 2020 slachtoffer van fraude. En 42% van alle Nederlanders (16+) maakte een fraudepoging mee. Dit blijkt uit een eerste uitgebreide slachtofferstudie naar fraude in Nederland, uitgevoerd onder leiding van prof. dr. Marianne Junger van de Universiteit Twente. Junger: “Op basis van de gemelde schade in het onderzoek schatten we de totale schade jaarlijks op € 2,75 miljard.”


In opdracht van het Centraal Joods Overleg (CJO), de koepel van Joodse organisaties in Nederland is er een onderzoek uitgevoerd naar de manier waarop (groepen) Nederlanders over de Joodse bevolkingsgroep denken. De uitwerking van het onderzoek is door het CJO in handen gelegd van het het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël (CIDI) waar ook het meldpunt antisemitisme in Nederland is, en dat dagelijks dagelijks meldingen van antisemitische incidenten ontvangt.


Het Nederlandse pensioenstelsel geniet internationaal onder experts een hoge waardering. Maar uit nieuw onderzoek onder de Nederlandse bevolking blijkt dat de tevredenheid met het pensioenstelsel geleidelijk afneemt. Over onderliggende onderdelen van het pensioenstelsel, zoals pensioeninkomen en pensioenleeftijd, tekent zich een groeiende ontevredenheid af. Vooral de hoogte van de pensioenleeftijd is een duidelijke bron van ontevredenheid. Vooral de leeftijdsgroep van 55-64 jaar is zeer ontevreden hierover.


Inflatie en inflatieverwachtingen staan wereldwijd volop in de belangstelling. De figuur laat zien hoe vaak deze zoektermen sinds 2004 worden gebruikt in Google. Het is duidelijk te zien dat de belangstelling de laatste jaren is toegenomen. Inflatie en inflatieverwachtingen worden ook steeds belangrijker voor onderzoek en beleid. Er is weinig informatie over wat gewone burgers van inflatie verwachten, en onderzoekers en beleidsmakers hadden tot voor kort vooral oog voor wat experts en financiële markten van inflatie verwachten.


Sinds 2001 doet het Nationaal Comité 4 en 5 mei in het Nationaal Vrijheidsonderzoek jaarlijks onderzoek naar het draagvlak voor de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag onder de Nederlandse bevolking. In het onderzoek dat in februari voor de derde keer in het LISS panel is afgenomen is er ook elk jaar een extra thema. Dit jaar is dat de kennis over historische gebeurtenissen en de beleving van vrijheid. Er werd uitgebreid gevraagd naar de kijk op de Nederlandse geschiedenis en de emoties die daarbij werden gevoeld.


Pages