Fijn dat u meedoet aan onze LISS vragenlijsten. Ook in coronatijd is de respons per maand voor de vragenlijsten hoog: gemiddeld 87% in het eerste halfjaar van 2020, met een absolute uitschieter in maart waarin we een responspercentage van maar liefst 92% hadden. Gedeeltelijk komt dat omdat we, als het kan, toch thuis moeten blijven, maar het komt ook omdat u het belang inziet van het doen van onderzoek, ook onderzoek naar de effecten van het coronavirus. Daarom zijn er sinds maart van dit jaar ook veel vragenlijsten over dit onderwerp.


Om de curve van het virus af te zwakken en het verspreiden van het virus tegen te gaan, nemen overheden wereldwijd maatregelen die een ernstig inbreuk zijn op burgerrechten en individuele vrijheid. Zulke maatregelen heeft bijna niemand nog zo ervaren tijdens zijn/haar leven.


In Nederland heeft iedereen recht op voldoende inkomen om in zijn bestaan te kunnen voorzien. Bestaanszekerheid is een zorg van de overheid. Dat is in de Grondwet verankerd. Zelfstandigen betreffen een groep die de laatste jaren sterk groeiend is en waarover zorgen bestaan ten aanzien van hun bestaanszekerheid. Inmiddels werken bijna 1,5 miljoen mensen in Nederland als zelfstandige. Ruim een miljoen daarvan zijn zelfstandige zonder personeel (zzp’er).


Uit het jaarlijkse Nationaal Vrijheidsonderzoek 2020, uitgevoerd in het LISS panel, blijkt dat een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking (88%) de Dodenherdenking op 4 mei belangrijk of heel belangrijk vindt. Ook Bevrijdingsdag op 5 mei wordt door veel mensen (heel) belangrijk bevonden. Dit geldt voor 81% van de Nederlanders.


In de eerste weken na de corona uitbraak (Covid-19) in maart namen risicogroepen zoals ouderen en mensen die al longproblemen en diabetes hadden niet vaker maatregelen om besmetting te voorkomen dan anderen. Mensen met hartproblemen namen wel iets vaker maatregelen in de eerste weken, maar bijna de helft van de personen in risicogroepen nam geen maatregelen.


Vensters is het programma van de VO-raad en de PO-raad en is een belangrijk instrument om ouders, gemeenten, scholen en schoolbesturen te informeren. Vensters wordt onder andere gebruikt om resultaten in de vorm van managementrapporten inzichtelijk te maken voor scholen en bestuurders, zodat zij op een transparante wijze (maatschappelijke) verantwoording kunnen afleggen over hun onderwijs, de uitgaven, het gevoerde beleid en de prestaties.


In het LISS panel worden in deze tijd van het coronavirus verschillende vragenlijsten over dit onderwerp aan de panelleden voorgelegd. Een van de vragenlijsten is afgenomen tussen 20 en 31 maart meteen na de aankondiging door de regering dat er een economisch steunpakket voor behoud van banen en inkomens zou komen. Een ruime meerderheid van de respondenten geeft aan het optreden van de overheid passend te vinden.
 


Sinds het begin van de contactbeperkende maatregelen is het aantal gewerkte uren historisch sterk gedaald. Dit meldt het Centraal Planbureau (CPB) op 15 mei 2020 in de verschenen publicatie over de ontwikkeling op de arbeidsmarkt tijdens de coronacrisis. Eind maart werd er gemiddeld 13% minder uren per week gewerkt dan begin maart, terwijl de werkzame beroepsbevolking (personen) nog maar weinig is afgenomen. In april is de daling in uren gestabiliseerd. Deze gegevens zijn verzameld in het LISS panel.


De sluiting van de scholen vanwege het coronavirus leidt tot groeiende ongelijkheid onder leerlingen. Hoogopgeleide ouders helpen hun kind veel vaker met het schoolwerk en voelen zich ook veel beter in staat te helpen dan laagopgeleide ouders.

Tachtig procent van de hoogopgeleide ouders met een universitaire studie voelt zich in staat om hun kinderen op de basisschool te helpen ten opzichte van 63 procent van de laagopgeleide ouders. Bij ouders met kinderen op de middelbare school is dat verschil nog groter: 75 procent tegenover 40 procent.


Coronavirus

In maart werd, enkele dagen nadat de maatregelen tegen het coronavirus van kracht werden, een vragenlijst voorgelegd aan de LISS panelleden. De vragenlijst kon worden ingevuld tussen 20 en 31 maart en 5544 panelleden hebben dat gedaan. Het responspercentage kwam daarmee ruim boven de 80%.


Pages