Steeds meer mensen hebben een smartphone, en mobiele apparaten maken steeds vaker deel uit van het dagelijkse leven. Deze ontwikkelingen zouden onderzoekers de mogelijkheid kunnen geven om data die is verkregen via een smartphone te combineren met de antwoorden van respondenten in een vragenlijst, of zou zelfs als vervanging voor het invullen van een vragenlijst kunnen worden gebruikt; een nieuwe vorm van dataverzameling dus.


We zien elke dag nieuwe gezichten. Op weg naar het werk, bij het boodschappen doen of op een feestje bij vrienden. We ontmoeten mensen die we nooit eerder hebben gezien. Uit onderzoek is gebleken dat wanneer wij het gezicht zien van een vreemde, we spontaan oordelen hoe iemands persoonlijkheid is. We hebben dan meteen een mening over hoe vriendelijk, spontaan of betrouwbaar deze persoon is.


Voor slachtoffers van criminaliteit, geweld en ongevallen is erkenning voor wat hen is overkomen belangrijk. Slachtoffers die in de eerste maanden vanuit hun omgeving veel erkenning en begrip krijgen, hebben een half jaar later minder last van een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Maar, op de langere termijn hebben erkenning en begrip géén positief effect meer op de verwerking. Andersom blijken PTSS-klachten erkenning en begrip juist te ondermijnen: slachtoffers met veel PTSS-klachten krijgen later minder erkenning.


De overheid geeft ouders of verzorgers een financiële tegemoetkoming in de kosten van kinderen op grond van de Algemene kinderbijslagwet (AKW) en de Wet op het kindgebonden budget (WKB). De namen van de tegemoetkomingen, ‘kinderbijslag’ en ‘kindgebonden budget’, geven aan dat het geld voor kinderen bedoeld is. Maar ouders of verzorgers zijn niet verplicht om het geld aan kinderen uit te geven.


We blijken opvallend eensgezind over wat typisch Nederlands is. Of we nu jong zijn of oud, allochtoon of autochtoon, hoog- of laagopgeleid. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft dit onderzocht onder een grote groep Nederlanders, waaronder 4.881 LISS panelleden. De vragenlijst "Denkend aan Nederland" is in augustus 2018 in twee delen afgenomen in het LISS panel. Daarnaast hebben er interviews met experts, en focusgroepgesprekken met burgers in het hele land plaatsgevonden. Dit leverde een deze week gepubliceerd 500 pagina's tellend boekwerk op.  


In maart 2019 is de evaluatievragenlijst over wat u van uw deelname aan het LISS panel vindt in het veld geweest.

Van de 6298 uitgenodigde panelleden hebben 4912 panelleden (78%) deze vragenlijst ingevuld. 46 personen (<1%) zijn aan de vragenlijst begonnen en hebben deze niet afgerond en 44 personen (<1%) hebben om diverse redenen de vragenlijst niet ingevuld en ons dit laten weten.


Duurzaam beleggen wordt steeds belangrijker. Ook voor pensioenfondsen is dit de afgelopen jaren belangrijker geworden. Uit een onderzoek in september 2018 in het LISS panel onder 50- tot 65-jarigen die nog niet gepensioneerd zijn blijkt dat: 
  • bijna twee derde van de panelleden aangeeft duurzaam beleggen belangrijk te vinden.
  • een ruime meerderheid zelfs bereid is om, bij duurzaam beleggen, een één procent lagere pensioenuitkering te accepteren.
 


Misschien hebt u meegedaan aan het onderzoek ‘kop of munt’ in december. Mocht u dit 1-2-3 niets meer zeggen, dan herinnert u zich misschien nog wel dat u telkens keuzes moest maken, zoals bijvoorbeeld in deze afbeeldingen:

Een aantal panelleden vroeg zich af wat met de onderzoeksresultaten kan worden gedaan, daarom hebben wij de onderzoekers gevraagd hier iets over te schrijven:


Hoe tevreden is Nederland met de regering in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen? En hoeveel vertrouwen hebben Nederlanders in de politiek? In het representatieve LISS panel vraagt CentERdata al sinds 2007 jaarlijks hoe de panelleden het zittende kabinet beoordelen. Wat blijkt: de tevredenheid over de zittende regering en het vertrouwen in de politiek als gehéél zijn de laatste jaren toegenomen en in 2018 iets afgenomen.


Sinds medio 2015 heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid met ruim tien andere onderzoeksinstellingen samengewerkt aan een omvangrijk onderzoeksprogramma naar de aard en omvang van huiselijk geweld, kindermishandeling en de samenloop daarvan in gezinnen in Nederland. Het programma bestond uit acht afzonderlijke onderzoeksprojecten. Ook het LISS panel was betrokken bij een van deze onderzoeksprogramma’s, namelijk dat over huiselijk geweld.


Pages