Met gebruik van het LISS panel wordt ook onderzoek gedaan naar methodologie. Dat wil zeggen: er wordt gekeken naar methoden, naar procedures en werkwijzen. Onderzoekers uit binnen- en buitenland gebruiken ook hiervoor het LISS panel. Inzichten in de methoden waarop de data worden verzameld zijn net zo belangrijk als de resultaten van een onderzoek.


In juni hebben LISS panelleden in de vierde vragenlijst van het onderzoek “corona-uitbraak in Nederland” de vraag beantwoord hoe het vakantiegeld dit jaar zou worden besteed. Het vakantiegeld wordt meestal in mei uitgekeerd, maar het zag er toen al naar uit dat het niet zo vanzelfsprekend zou zijn dat we ook echt op vakantie konden gaan.  Ook kon het zijn dat door de uitbraak van het coronavirus de werknemer het vakantiegeld op dat moment niet of niet helemaal kon uitbetalen vanwege de financiële situatie waarin het bedrijf verkeerde.


In de periode september 2016–december 2018 deden wij met subsidie van Instituut Gak onderzoek gedaan naar de vraag hoe het met 50-plussers gaat die werkloos zijn geworden en wat er nodig is om hun (arbeids)situatie te verbeteren. Voor het onderzoek werd op een aantal manieren gebruik gemaakt van het LISS panel:


Elke twee jaar beschrijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het rapport de Balans van de Leefomgeving hoe het staat met de leefomgeving en het leefomgevingsbeleid in Nederland. Dit jaar is daaraan ‘de samenleving’ toegevoegd, met als onderzoeksvraag: Hoe staat het eigenlijk met de maatschappelijke betrokkenheid bij die leefomgeving en dat beleid?


Het percentage volwassenen met milde tot ernstige angst- en depressieve symptomen was tijdens de corona uitbraak in maart 2020 even hoog als in november 2019 (circa 17%), vier maanden vóór de uitbraak. Dat geldt ook voor het percentage mensen met weinig of geen emotionele sociale steun vanuit de eigen omgeving. Maar specifieke groepen zoals werkzoekenden en studenten hadden, anders dan in 2019, vaker ernstige angst- en depressieve symptomen dan werkenden. Eenzelfde patroon deed zich voor bij mensen met hartproblemen.


In april hebben wij ruim 1500 mensen gevraagd mee te doen aan de vragenlijst “Wat vindt u van de situatie in Nederland”. 1192 panelleden (77%) hebben de vragenlijst ingevuld. 80% van de panelleden vond de vragen duidelijk (3% vond dat niet) en 68% vond de vragenlijst interessant (6% vond dat niet). Het onderzoek maakt deel uit van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) dat door het Sociaal en Cultureel Planbureau op verzoek van de Voorlichtingsraad (VoRa) elk kwartaal wordt gedaan. Het onderzoek heeft de volgende doelstellingen:


Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) bracht in een onderzoek in kaart hoeveel draagvlak er onder burgers is voor het aardgasvrij-beleid, welke verschillen hierin zijn tussen groepen en welke factoren hiermee samenhangen. Daarbij is gekeken naar de mate waarin burgers het voorgenomen beleid steunen , maar ook naar de mate waarin burgers (specifiek bewoners van een koopwoning) zelf al een aardgasvrij alternatief voor hun huidige verwarmingssysteem overwegen.


Fijn dat u meedoet aan onze LISS vragenlijsten. Ook in coronatijd is de respons per maand voor de vragenlijsten hoog: gemiddeld 87% in het eerste halfjaar van 2020, met een absolute uitschieter in maart waarin we een responspercentage van maar liefst 92% hadden. Gedeeltelijk komt dat omdat we, als het kan, toch thuis moeten blijven, maar het komt ook omdat u het belang inziet van het doen van onderzoek, ook onderzoek naar de effecten van het coronavirus. Daarom zijn er sinds maart van dit jaar ook veel vragenlijsten over dit onderwerp.


Om de curve van het virus af te zwakken en het verspreiden van het virus tegen te gaan, nemen overheden wereldwijd maatregelen die een ernstig inbreuk zijn op burgerrechten en individuele vrijheid. Zulke maatregelen heeft bijna niemand nog zo ervaren tijdens zijn/haar leven.


In Nederland heeft iedereen recht op voldoende inkomen om in zijn bestaan te kunnen voorzien. Bestaanszekerheid is een zorg van de overheid. Dat is in de Grondwet verankerd. Zelfstandigen betreffen een groep die de laatste jaren sterk groeiend is en waarover zorgen bestaan ten aanzien van hun bestaanszekerheid. Inmiddels werken bijna 1,5 miljoen mensen in Nederland als zelfstandige. Ruim een miljoen daarvan zijn zelfstandige zonder personeel (zzp’er).


Pages